मराठी सेक्स कहानी

रम रम सगलया इस्स वचकना। मे विसकी पुनयचा। मज़ वय 32। मे इस्स चया गोशति नेहमि वचतो। मे पहिलयनदच मज़ा अनुभव लिहितोय। मज़ा बुल्ला 7 इनचचा आहे आनि गेले 22 वरशे कम करतोय ( खोत वत्तया ना। )। आता मे गेलया 21 औगसत ला घदलेलि खरि घतना सनगतोय। हि गोशत आहे मजया कमवलिला गरम करुन करुन मज़ि पेरसोनल रानद बनवलयचि।

मज़या घरि वैशलि नवचि 20 वयचि कमवलि आहे। तिला कुनि कमवलि महनुच शकत नहि। हिनदि सिनेमतलया इतेम सोनग गनयचि हेरोइने वतते। पोरगि अजुन कुवरि होति। तिचया गलवरचा तिल मला नेहमि गरम करयचा। गेले 2 महिने मि तिला अनगखलि घययचा परयतना करत होतो।

मझया बेदरूम चि सफ़ै तिच करते। मज़ि बयको सकलि 9।00 वजता कमला जते। मज़ि पेहलि चाल : मे बथरूम मधये जऊन मझया फ़रेनचि उनदेरवेअर वर मुथ मरून मज़ा चिक गलयला लगलो। या चिकवर थोदा थुनकयचो आनि ति चद्दि दरमगे लतकवून थेवयचो। धूवयचे कपदे गोला करतना तो चिक तिला हतला चितकयचा। मे दोनदा तिचा हत चिकत झलेला चोरुन पहिला होता।

एक दिवशि मे मझया निघत पनतचया खलचया बतनतुन मझा बुल्ला बहेर कधला। दोन पयतुन मझया फ़सत गोतया दिसतिल असा पोतवर पय फ़कवून ज़ोपलो। मझा गोतयवर भरपुर झत होति। 9।15 ला वैशलि वर आलि। दोन मिनिततच तिचि नजर मज़या गोतयवर पदलि। तिन मे ज़ोपलयचि खत्रि केलि आनि गोतया बघू लगलि। हे सगला कपतचया आतलया आरशयत मे पहत होतो। पोरगि गरम वहययला लगलि। तिचा दवा हथ तिचया दवया आमयला चोलु लगला होता। ऊजवया हत ति मज़या गोतयकदे आनयला लगलि पन गोतयना हत ना लवतच ति मगे फिरलि आनि खलि निघून गेलि। ति गेलयवर 10 मिनितननतर मि ऊथलो, दात घसले आनि वरूनच तिला आनघोलिसथ गरम पनि आनयला सनगितले। आनि एकदुम मला नवि इदेअ सुचलि। मे मझया कखेत दधिचा सबन लवला, आअनि ऊजवया हतत दधिचे खोरे घेऊन तिचि वत पहु लगलो। ति येत असलयच चहूल घेऊन कखेतले केस कधू लगलो। यवेलि मज़या कमरेला फ़कत तोवेल गुनदलला होता। ति पनि घेऊन आलि। आनि तिने मला कखेतले झत कधतना बघितले। ति महनलि “सिर, पनि” आनि तिथून पलून गेलि।तया ननतर मे रोजचि मूथ मरलि। आनघोल केलि आनि आवरून कमला गेलो।

पोरितला बदल मज़या लक्षत येत होया। ननतरचे 4 दिवस मे तसला कहि केला नहि।मज़यकदे बरिच क्सक्सक्स पुसतक आनि सद आहेत। तयतलि 2 खूप घनेरदि फोतोचि पुसतके इसत्रिचया कपदयखलि लपवलयसरखि ऊघदून थेवलि। थेवतना वैशलिला पुसतके दिसतिल यचि खबर घेतलि। मग मे ओफ़्फ़िसेला निघून गेलो। तया दिवशि मे मुद्दम 4 वजता लवकर घरि आलो। बेल्ल वजवलयवर वैशलिला दार ऊघदयला वेल लगला। दरवजा ऊघदलयवर मे वैशलिला नित बघितले। ऐखदि गरम बै एकदुम गार ज़लयवर जशि दिसते तशि वैशलि दिसत होति। मि विचरले “ ज़ोपलि होतिस का?” ति हो महनलि। मग मे बेदरूम मधये गेलो आनि गुपचुप पूसतके बघितलि तर गदबदित ति पूसतक थेवलि होति। मे परत गेलो आनि 5 वजता आलो , आता पूसतक नित थेवलि होति। वैशलि पन आता रेलक्स वतत होति।

मे रोज तिथे पूसतक थेऊ लगलो। रोज पूसतक वचून परत वैशलि आहे तशि थेवयचा परयतना करयचि। पूसतकत फ़र हलकत ज़वज़विचे फोतो ति बघयचि। पूसतकत 2 बयकनचा समभोग, लवदा चतयचे फोतो पन होते। आता मि घरिच थमबयला लगलो। वैशलिचि खूप चिदचद ज़लि। आता तिला दुपरि पूसतके वचता येत नवहति। आता दुपरि मे क्सक्सक्स सद सोमपुतेर वर पहयला लगलो। वैशलि पन लपून हे पहू शकेल यचि मे वयवसथा केलि। दरवजला चैन लवून मे सद बघयचो। मोनितोर चया ससरीन दरवजकदे होता। आनि ससरीनवर दरवजचे रेफ़लेसतिओन दिसयचे। मला महिति होता कि मझ समन ( वैशलि ) यत पन फसनर, पन यला 12 दिवस लगले। तया दिवशि मे गनद मरयचि बलुए फ़िलम बघत होतो। लुनद बहेर कधून मुथ मरत हतो। मला दरवजयचया रेफ़लेसतिओन मधये हलचल दिसलि। मे जोरजोरत मूथ मरु लगलो। 5-7 मिनितत मझया चिकचा फ़वरा ऊदतना वैशलिने बघितला। मग मे मझा चिक मज़या छतिला चोलला आनि मज़या निप्पले वर पन लवला। थोदा चिक मुद्दम चतला। वैशलि सगले पहत होति। सद समपलि, वैशलि निघून गेलि होति, मे पस बनद केला । कपदे आवरून खलि गेलो। वैशलि चोरुन मज़या पनत कदे पहत होति।

आता मे या सगलया मेहेनतिचा फल खयचा निरनय घेतला, करन मज़ि बयको मुमबैला तिचया मवशिकदे पुजेसथि जनर होति। मे बयकोला सकलि 6।00 वजता पुने सततिओनवरुन वोलवो मधये बसवून दिले। घरि येऊन वशलिचया सवपनत ज़ोपि गेलो।मे 8।00 वजता ऊथलो, वैशलि 8।15 ला आलि। बरुश करून मे तिचयकदून चहा पिलो। शेवतचे तपवून मग तिचयवर चधयचे थरवले। मे मज़ि झत त्रिम्मेर ने सनदस मधये कपून तकलि आनि तशिच तिला दिसतिल अशि रहून दिलि, मग बथरूम मधये आनघोल केलि। खलि येवून वैशलि कदून नशता केला।

तिला सनगितले “मे आज ओफ़्फ़िसेला जनर नहि , वरति सोमपुतेर वेर कम करिन।” वरति येवून मे एक पतल दोरि दरवजयचया सतोप्पेरला आनि मज़या सोमपुतेर चैरला बनधलि। तयमुले मे जर चैर हलवलि तर दरवजा ऊघदेल। दरवजा दोन वेला चैर हलवून ऊघदतो का ते बघितले। 11।00 वजता पस चलु केला। खूप हलकत सद लवलि। मे नगदा ज़लो आनि मूथ मरयला लगलो पन आज मज़ सगला लक्षया दरवजकदे होते।11।20 ला वैशलि सनदस मधये गेलि। दहा मिनितननतर फ़लुशचा आवज आला। मला वततया पोरगि मज़ि झत बघून तिथेच गरम ज़लि असवि। 10-12 मिनितननतर मोनितोरचया ससरीनवर दरवजयचया परकशत थोदि हलचल दिसलि। मे समजलो मज़ि जवन हसिना आलि। मे मूथ मरना चलू थेवला। ति ससरीन वर ज़वज़वि बघत होति। मे 7-8 मिनुते वात पहिलि। आता मे जोरत मज़या उजविकदे चैर सरकविलि। दरवजा अरधा ऊघदला। तिचा उजवा हात सलवर वरुन पुच्चि चोलत होता आनि दवा हात दवया आमयला दबत होता। मे तिचयसमोर नगदा ऊभा झलो, 2 सेसोनद तिला कहि कलले नहि, तो परयनत मे तिचया जवल पोहोचलो होतो, तिने पलून जयचया परयतना केला पन तोपरयनत मे तिला मगून पकदले होते। तिचा उजवा थन (अम्मा) मझया दवया हततचया पनजत आनि दवा थन (अम्मा) उजवया हतचया पनजत पकदले। तिचे अम्मे गुबगुबित होते। मे तिला मज़या छतिवर दबून घेतले। मज़ा लवदा तिचया गनदिचया चिरेत दबला। आता ति कहि करु शकत नवति। मे लघेच तिचे थन दबयला सुरुवत केलि , कुत्रसरखे तिचया गनदिवर चधयला लगलो। तिचि मान चतयला लगलो , तिचया कानचि पलि दतत धरून ओधयला लगलो। ति कहि बोलयचया आत तिचा उजवा अम्मा आनि कमर पकदून तिला गदिवर तकले। तिचा दवा हात मजयखलि फसवला आनि उजवया हतने तिचा ऊजवा हात तिचया मनेखलून पकदला। तिचया दोनहि पयत मज़ा दवा पाय तकून तिचे पाय फकवले। आता मे तिचया सलवरचि नदि खोललि। सलवर मधये हात घतला, आत निसकेर नवति। मधलया बोतने तिचा दना चोलयला लगलो। तिचि जवन चाति वरखलि होत होति।

ति पहिलयनदा बोललि “ददा , खलि नको वर कर” मे लक्षया दिले नहि। पन मे मज़ि छति तिचया अम्मयवर दबून तिचया ओथला मज़या ओथनि बनद केले। 4-5 मिनुतननतर ति मला साथ दययला लगलि। तिने जीभ मज़या जिभेला घसयला सुरवत केलि आनि मज़या खलि अदकलेलया हतने मज़ि पाथ चोलु लगलि। पोरगि मज़यखलि ज़ोपयला आता तयर होति, मज़यकदून फलवून घयाला पन तयर होति। आता मे पुरनपने तिचयवर ज़ोपलो। मज़ा बुल्ला तिचया पुचिवर होता। मे किस्सिनग थमबवले। तिचे ओथ मज़या ललेमुले चिकत ज़ले होते। ति महनलि “ दोन मिनुते थमबा न” मे महनलो “कशला ?” ति बोललि “पलेअसे” । मे तिचयवरून बजुला हतलो। मज़या शरिरकदे नीत पहु लगलि। मज़या छतिवरून हात फरवत महनलि “रोज केस कधता क” मे महनलो “आता तुज़ि छति दखव, कपदे कध” ति महनलि “ तुमहिच कध” मे महनलो “मे फदून कधील” ति घबरलि आनि कपदे कधू लगलि। बरैस्सेर नवहति। नगदि ज़लयवर तिला जवल घेतले। ति अम्मे लपवत होति। मे तिला जवल घेऊन तिचा दवा अम्मा चतयला लगलो आनि उजवा दबयला लगलो। तिने मज़ि मान तिचया अमयवर दबलि। मि तिहया बोनदिवर जीभ फिरवु लगलो। तिला माज ययला लगला। मे आता तिचया कहेतले केस चतयला आनि दतने ओधयला लगलो। ति महनलि “मझि ज़त कधनर क” मे गप्प रहिलो। आता मे मधले बोत तिचया पुचिवर फिरवत होतो। मे बोत तिचया पुछित घतले। ति ताथ ज़लि, मज़ा हात दोन पयत पकदून थेवला आनि मज़े तोनद अम्मयवर दबून थेवले। वैशलिचा चिक निचत होता। मज़ा हात तिचया पनधरया चिकने बरबतला। थोदया वेलने ति रेलक्स ज़लि। मे तिचा चिक चतला आनि तिला पन तिचा चिक चतयला लवला।

तिला विचरले “खुश का?” ति हो महनलि। मे महनलो “आता मला खुश कर” ति महनलि “काय करु” मे महनलो “ लवदा चत”। ति लनचे तोक चतु लगलि। मे महनलो “पुरन चत” ति अक्कहा चतु लगलि। मग मे तिला गोतया चतयला सनगितले। तिने गोतया तोनदत घेऊन जीहेने चतु लगलि।

तयननतर तिला खलि ज़ोपवले। तिचे पाय फकवून तिचया पयत बसलो। तिचया दनयवर लनद घसयला लगलो। 5 मिनुते दना रगदलयवर लुनद तिचया फतित थेवयला लगलो तर महनलि “हलु करा, पहिलयनदा करतिय” मे महनलो “ मग रकत ययला पहिजे, तु नहयलिस केवह”ति समजलि आनि महनलि “दिरेसत चधा कहि कलजि करु नक” मे पहिला जोरदर दनका लवला, अरधा लुनद एका दनकयत तिचया पुचित होता, ति जोरत ओरदलि “आईईईइ……।ग्गग्ग”तिचया आवजनि मला जोर आला। मे जोरजोरत तिला ज़वु लगलो। तिचया कोवया तजया पुचवर मे 20 मिन। चधत होतो। ति आता सवरलि होति आनि ति पन खलून गनद उचलून ज़वून घेत होति। 3 वेला ति शनत ज़लि होति। मग 3 मिन। खूप जोरजोरत ज़वून तिचया पुचित मज़ा चिक फवरला। आनि तिचयवर निजून रहिलो।शनत ज़लयवर ऊथलो,बुल्ला पुचितुन बहेर कधला। तो तिचया चिकनि आनि रकतनि भरला होता। तिचि पुचि, झत, दना, गनद लल-पनधरया चिकनि बरबतलि होति। तिचया पुचिचे भोक मोथा ज़ल होत। मे तिला जबरदसतिन लुनद चतुन साफ़ करयला लवला। तिचा चिक आनि रकत तिचया अम्मयला चोलले। आनि तिलपन चतयला दिले। पन सगले होवूनसुद्दहा वैशलि खूश होति।

मला नोरमल्ली 40-45 मिन। लगतत , पन या पोरिन मला 20 मिनुतत ज़दयला लवले।

Raipur Escorts

Leave a Comment